ลองมาดูสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์โดยสังเขป 

ลองมาดูสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์โดยสังเขป 

ในหนังสือปฐมกาล เราได้ยินพระเจ้ากล่าวถึงพระองค์เองในพหูพจน์หลายครั้ง ในปฐมกาล 1:26 พระเจ้าตรัสว่า “ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเรา” ในปฐมกาล 3:22 พระองค์ตรัสว่า “ดูเถิด มนุษย์ได้กลายเป็นเหมือนคนหนึ่งในพวกเรา คือรู้จักความดีและความชั่ว . . .” และในปฐมกาล 11:7 เราได้ยินพระเจ้าตรัสว่า “มาเถิด ให้เราลงไป” การอ้างอิงบางอย่างอ้างถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยเฉพาะ เช่นในเรื่องราวการทรงสร้างที่เราอ่านในปฐมกาล 1:2 ว่า “พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตเหนือพื้นน้ำ” และในอิสยาห์ 

48:16 เราเห็นบุคคลทั้งสามของพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ที่เราอ่านว่า

 “และบัดนี้พระเจ้า [พระบิดา] และพระวิญญาณ [พระวิญญาณบริสุทธิ์] ได้ส่งฉัน [พระบุตรของพระเจ้า]”

การบังเกิดใหม่ของพระเยซูคริสต์เป็นตัวอย่างที่สวยงามของการที่สมาชิกทั้งสามของพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด พระบิดาประทานพระบุตรของพระองค์ (ยอห์น 3:16); พระคริสต์ประทานพระองค์เอง (กท. 1:4) และพระวิญญาณประทานกำเนิดพระเยซู (มัทธิว 1:18, 20)

แต่ละองค์ของพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์อยู่ในพิธีบัพติศมาของพระเยซู โดยพระบิดาตรัสว่า “ผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา ซึ่งเราพอใจในตัวเขามาก” (มธ. 3:17); พระคริสต์ทรงประทานพระองค์เองเพื่อรับบัพติศมาเป็นแบบอย่างของเรา (มธ. 3:13-15); และพระวิญญาณทรงเสริมกำลังพระเยซูขณะที่พระองค์ลงมาหาพระองค์ในรูปของนกพิราบ (ลูกา 3:21, 22)

ไม่นานก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์ พระเยซูทรงสัญญาว่าจะส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเป็นผู้ช่วยเหลือ (ยอห์น 14:16) และพระองค์ทรงสั่งให้คริสตจักรของพระองค์ให้บัพติศมา “ในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์” (มธ .28.19).

วันนี้พระบิดาและพระบุตรทรงเอื้อมมาหาเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเยซูตรัสว่า “เมื่อพระผู้ช่วยมา ซึ่งเราจะส่งไปหาท่านจากพระบิดา พระองค์จะเป็นพยานถึงเรา” (ยอห์น 15:26) และใน 2 โครินธ์ 13:14 เรามีคำอวยพรที่สวยงาม – “ขอพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์ ความรักของพระเจ้า และการมีส่วนร่วมของพระวิญญาณบริสุทธิ์จงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลาย อาเมน”

คุณรู้ไหม เพื่อน ๆ น้ำเป็นสสารที่น่าสนใจ มันสามารถไหลลงมา

เป็นน้ำตกที่ฟ้าร้อง เติมทะเลสาบและแม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเลอันยิ่งใหญ่ มันสามารถแข็งเป็นน้ำแข็งกลายเป็นน้ำแข็งที่ปกคลุมขั้วของโลก และมันสามารถเพิ่มขึ้นเป็นไอ—เย็นจัดหรือร้อนระอุ สามรูปแบบ ได้แก่ ของเหลว ของแข็ง และไอระเหย แต่ทั้งหมดล้วนเป็นสสารเดียวคือน้ำ

บางทีพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้น—พระเจ้าองค์เดียวแต่ยังมีบุคคลที่แตกต่างกันสามคนซึ่งมีลักษณะและบทบาทเฉพาะตัว—ทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยคนจำนวนมากให้รอดชั่วนิรันดร์

เอลเลน ไวท์บอกเราว่า “มีสามบุคคลที่มีชีวิตอยู่ในสวรรค์ทั้งสาม ในนามของพลังอันยิ่งใหญ่ทั้งสามนี้—พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์—ผู้ที่รับพระคริสต์โดยความเชื่อที่มีชีวิตจะได้รับบัพติศมา และพลังเหล่านี้จะ ร่วมมือกับอาสาสมัครแห่งสวรรค์ที่เชื่อฟังในความพยายามที่จะดำเนินชีวิตใหม่ในพระคริสต์” (การประกาศ, หน้า 615)

ช่างเป็นคำสัญญาที่สวยงามอะไรเช่นนี้!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมว่าพระเจ้าคือใคร คุณจะพบแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายที่adventist.org/beliefs

ช่างเป็นการปลอบโยนที่รู้ว่ามีพระเจ้าในสวรรค์ผู้ทรงรักเรา ผู้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา ผู้ทรงปลอบโยนและนำทางเรา และพระองค์คือผู้ซึ่งวันหนึ่งในไม่ช้าจะเสด็จมาอีกครั้งเพื่อพาเราไปอยู่กับพระองค์ตลอดไป ให้เราขอบคุณพระองค์ในตอนนี้ พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณสำหรับวิธีการอันน่าอัศจรรย์ซึ่งท่านทำงานอย่างใกล้ชิดกับพระเยซู พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในฐานะพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ในหนึ่งเดียว เราไม่สามารถเข้าใจได้ว่า มันเกินความเข้าใจของเรา แต่เรายอมรับโดยความเชื่อ และขอขอบคุณสำหรับโอกาสอันน่าอัศจรรย์นี้ที่ยอมให้พระองค์อยู่ในใจของเราและช่วยเราในการแบ่งปันข่าวอันงดงามกับคนอื่นๆ ว่าพระองค์ทรงสร้างทางรอดให้กับเราแต่ละคน และแผนอันยอดเยี่ยมนี้ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเตรียมความรอดไว้ตั้งแต่ก่อนสร้างโลกด้วยซ้ำ ขอบคุณที่เป็นพระเจ้าของเรา เราขอทั้งหมดนี้ในพระนามอันทรงพลังและอัศจรรย์ของพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์ อาเมน

Credit : เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> UFABET