กรมสรรพากร ยกเว้น VAT สำหรับ การลงทุน Data Center

กรมสรรพากร ยกเว้น VAT สำหรับ การลงทุน Data Center

ครม. ได้มีมติเห็นชอบกับหลักการมาตรการภาษีส่งเสริม การลงทุน Data Center (กิจการศูนย์ข้อมูล) โดยเปิดให้มีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (28 มิ.ย. 2565) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า “คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม การลงทุน ในกิจการศูนย์ข้อมูล (Data Center) โดยยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับการให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Data Hosting Service) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการลงทุนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านราคาค่าบริการ”

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า 

“กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากรเห็นถึงความสำคัญของธุรกิจ Data Centre ซึ่งมีลักษณะเป็นการให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อันเป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน และเพื่อผลักดันการลงทุนในระดับ Hyperscale ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาค จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. …. เพื่อยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการให้บริการ Data Hosting Service ดังต่อไปนี้

(1) การให้บริการพื้นที่ของเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการจัดเก็บ ประมวลผล และเชื่อมต่อข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

(2) การให้บริการสนับสนุนการให้บริการตามข้อ (1) ดังนี้ การให้บริการสำรองข้อมูล เพื่อป้องกันเหตุขัดข้องอันทำให้ข้อมูลเกิดความเสียหาย (Disaster Recovery Site), การให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการคลาวด์ และการให้บริการบริหารจัดการระบบและการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว จะต้องเป็นผู้ประกอบกิจการ Data Centre ที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขครบถ้วนตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด และได้แจ้งความประสงค์เพื่อขอใช้สิทธิต่ออธิบดีกรมสรรพากรภายใน 5 ปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ”

หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

ทั้งนี้ ลูกจ้างผู้ประกันตนไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงาน เมื่อครบถ้วนทุกขั้นตอนสมบูรณ์แล้ว เงินเยียวยาจะทำการโอนเข้าบัญชีภายในระยะเวลา 5 วันทำการ และรอบตัดจ่ายจะมีกำหนดไว้ที่ ทุกสิ้นเดือนถัดไป หรือจนกว่าจะครบวันที่สถานประกอบการมีกำหนดปิดตัว

นอกจากนี้ ตามที่มีข่าวปรากฏในภายหลังว่า กระทรวงการคลังจะมีมาตรการเยียวยาแจกเงิน จำนวน 4,000 บาท ขอเรียนว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งนี้ สามารถติดตามสืบค้นข้อมูลข่าวสารและความคืบหน้าที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ของกระทรวงการคลังได้จากแถลงข่าวกระทรวงการคลัง ในเว็บไซต์ www.mof.go.th หรือในเฟซบุ๊ก “สถานีข่าวกระทรวงการคลัง”

‘อนุชา’ เผย หาก เสียงตอบรับ ‘สลากดิจิทัล’ อาจจะเพิ่มปริมาณ 20 ล้านใบ

รมต. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ทำการเปิดเผยว่า หาก เสียงตอบรับ สลากดิจิทัล อาจจะมีการเพิ่มปริมาณการจำหน่าย 20 ล้านใบ (28 มิ.ย. 2565) นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ทำการให้สัมภาษณ์ถึงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ : สลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก และสลากตัวเลข 3 หลัก

โดยมีใจความว่า สลาก 3 ตัวยังไม่มีความชัดเจน เพียงแต่คิดขึ้นมาให้ทำตามกรอบกฎหมาย ต้องผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน คงต้องรอสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ ตนยังไม่อยากพูดในรายละเอียดเนื่องจากทุกอย่างยังไม่เรียบร้อย แต่ความตั้งใจของนายกฯคือต้องการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งแพง ขณะนี้ดำเนินการมาได้ดีระดับหนึ่ง

สำหรับความคืบหน้าการเพิ่มจำนวนสลากดิจิทัลนั้น มีการวางแผนเพิ่มสลากดิจิทัลจาก 5 ล้านใบ เป็น 7 ล้านใบ สำนักงานสลากได้ตั้งเป้าไว้อย่างน้อย 20 ล้านใบในอนาคต และหากประชาชนให้การตอบรับเห็นว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ คงไม่ใช่แค่ 20 ล้านใบ แต่ต้องเอาตามเสียงประชาชนเป็นหลัก

นายกฯกำชับให้เอาเสียงประชาชนเป็นหลัก และต้องแก้ปัญหาสลากแพงให้ได้ เรื่องสลากดิจิทัลหากประชาชนช่วยกันเราจะผลักดันให้ประชาชนเข้าถึงได้

นอกจากนี้ ตามที่มีข่าวปรากฏในภายหลังว่า กระทรวงการคลังจะมีมาตรการเยียวยาแจกเงิน จำนวน 4,000 บาท ขอเรียนว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งนี้ สามารถติดตามสืบค้นข้อมูลข่าวสารและความคืบหน้าที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ของกระทรวงการคลังได้จากแถลงข่าวกระทรวงการคลัง ในเว็บไซต์ www.mof.go.th หรือในเฟซบุ๊ก “สถานีข่าวกระทรวงการคลัง”

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า